gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
ประวัติความเป็นมา 歷史來源
แผนการบุกเบิก
ขั้นตอนการสร้างโบสถ์
ทุกหน้า


ระยะแรกของการบุกเบิก - ด้วยใจที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการรับใช้ในพันธกิจ ตามพระวจนะและคำ อธิษฐาน ฉะนั้นทุก ๆ เช้า 05.00 น - 07.00 น. ข้าพเจ้าจึงได้ออกไปเดินอธิษฐานรอบตัวเมืองเชียงรายเป็นเวลา 3 เดือน ในการเดินอธิษฐานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้เข้าไปในซอยต่าง ๆ ไปอธิษฐานเผื่อและอวยพรชาวเชียงราย ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ และพบ วิกฤตด้ายฝ่ายจิตวิญญาณของชาวเชียงราย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ประกาศชัยชนะและพระสัญญาของพระเยซูคริสต์ต่อโลกวิญญาณ พระนามของพระองค์เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ จากนั้นเมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จในเวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าก็ได้ไปแต่ละบ้านเพื่อสนทนาธรรม แจกใบปลิว และเชิญชวนให้มาเรียนภาษาจีน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้นำลูกแกะที่หลงหายกลับมาครอบครัวหนึ่ง (ครอบครัวของคุณบุษกร ไชยชนะพร้อมกับคนงานของท่าน)

 


開拓初期: 本著以專心祈禱傳道的心與職責,用了三個月的時間,每日清晨5:00-7:00 繞城為清 萊市民代求與祝福。穿過大街進入小巷,去體會神愛清萊市民的心,也去體覺他們人生的光景與未來 的靈魂危機,更向靈界宣告主耶穌基督的得勝與主所立的約,主的名是大有能力又大有功效的。早餐 後9:00-12:00 出去逐家叩門談道、發單張,並邀請人來讀中文,也因這樣得回了一家迷失的羊(普施 光一家五口及她家的幾個員工)。

เริ่มต้นการนมัสการ – กลางเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1996 ได้เริ่มนมัสการครั้งแรกที่บ้านของข้าพเจ้า ช่วงแรก ๆ ประมาณสองถึงสามสัปดาห์ การนมัสการมีเพียงคนในครอบครัวของข้าพเจ้า 4 คน เมื่อเสร็จการ นมัสการในบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวก็ได้ไปร่วมนมัสการกับคริสตจักรต่าง ๆ อีกครั้งเพื่อที่จะได้
รู้จักศิษยาภิบาลและสภาพของคริสตจักรต่าง ๆ ต่อมาการนมัสการในบ้านของข้าพเจ้า ก็ได้เพิ่มผู้ร่วมนมัสการคือครอบครัวของคุณบุษกร คุณโกศล คุณปีเตอร์ และคุณตู่ ทั้งยังได้ร่วมการประกาศในวันเสาร์และอาทิตย์


開始聚會: 一九九六年七月中開始第一次在家中的主日聚會,頭幾個主日只是一家四口聚會,聚會結束後又到不同的教會去參加聚會,為要認識各教會的牧者及瞭解各教會的光景。之後才有普施 光一家、張福祥、楊彼得和嘟弟兄加入主日的敬拜與拜六及主日後的傳福音行動。


การเข้าสังกัดภาคที่ 12 - ค.ศ. 1996 เริ่มต้นการบุกเบิกคริสตจักรในจังหวัดเชียงราย และเพื่อความถูกต้องของระเบียบ ข้อบังคับของการจัดตั้งคริสตจักร จึงได้จัดทำหนังสือเพื่อขอเข้าสังกัดภาคที่ 12 จากนั้นต้นปีค.ศ. 1997 ทางภาคที่ 12 ได้ตอบรับให้เข้าสังกัดภาคได้ เพราะข้าพเจ้าเคยเป็นผู้ร่วมงานภาคที่ 12 มาก่อน ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าและขอบคุณภาคที่ 12 ที่ให้คริสตจักรพระคุณเชียงรายได้สังกัดเข้าในภาคที่ 12 ในขณะเดียวกันก็ได้เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้กลับไปร่วมงานกับผู้ที่เคยร่วมงานในภาคที่ 12 อีกครั้ง


加入區會: 一九九六年七月中開始了清萊的拓植,但為了在法律的護蔽與合法化,申請加入區 會。到一九九七年初區會以老同工的名譽接納加入區會。感謝主,也感激區會,讓教會歸入區會,同 時也是讓我重回區會與眾同工配搭服事。