gototopgototop
Get Adobe Flash player
ดัชนีบทความ
เป้าหมายคริสตจักร 教會異象
ภาษาไทย
ทุกหน้า
เปาหมายของคริสตจักรพระคุณเชียงราย

 

"สรางคริสตจักรที่แข็งแกรง     ทรงพลัง     และเปนแบบฐานทัพ"


ดวยเหตุที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นับวาเปนศูนยกลางทางการคาและเปนยุทธศาสตรสําคัญของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน   ที่ประกอบดวยประเทศสหภาพพมา      ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน    ซึ่งจังหวัดเชียงรายนั้นถือไดวาเปนภูมิศาสตรที่สําคัญของสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยเฉพาะในดานการคมนาคม  ที่ตองเอื้ออํานวยความสะดวกในการสัญจรทั้งทางน้ํา  ทางบกและทางอากาศเขาสูประเทศสมาชิกสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้    เมื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเปดอยางเปนทางการแลว จะนํามาซึ่งโอกาสอันดีในการประกาศขาวประเสริฐ ฉะนั้นเมื่อคริสตจักรพระคุณเชียงรายอยูในเมืองหลักของจังหวัดเชียงราย เราซึ่งเปนอวัยวะสวนหนึ่งในฝายจิตวิญญาณของพระเจาบนแผนดินโลกเราหวังเปนอยางยิ่งที่จะมีสวนในพระมหาบัญชาในการประกาศขาวประเสริฐแกพื้นที่พิเศษแหงนี้   ตั้งแตเริ่มตนเราก็ไดสรางคริสตจักรที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ   คนตางวัฒนธรรมไดอาศัยอยูรวมกันเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเราจึงไดตั้งเปาหมายเพื่อสรางคริสตจักรที่แข็งแกรง  ทรงพลังและเปนแบบฐานทัพ  เพื่อจะมีสวนรวมในการรับใชพระ
มหาบัญชาอันพิเศษที่มีตอสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจกับหนวยงาน  องคกร  และคริสตจักรอื่น  ๆ   เราไมกลาบอกวาจะแบกรับภาระพระมหาบัญชาในการประกาศขาวประเสริฐสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจนี้ไดทั้งหมด  มีแตเงยหนารอคอยพระเจาวาเราจะรวมรับใชในพระมหาบัญชา    การประกาศขาวประเสริฐอันกวางใหญที่อยูในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรวมกับคริสตจักรและองคกรตาง ๆ ใหสําเร็จ ดวยสิ้นสุดใจ สุดกําลัง ตามที่พระเจาประทานพระคุณใหกับเรา คริสตจักรที่แข็งแกรงเทานั้นถึงจะทําการมิชชั่นและการบุกเบิกที่แข็งแกรงออกมาได  ฉะนั้นเราจึงทูลขอกับพระเจาประทานพระคุณใหคริสตจักรพระคุณเชียงรายเปนคริสตจักร ที่แข็งแกรง ทรงพลัง และเปนแบบฐานทัพ

แข็งแกรงอะไร ?
ดานความเชื่อ    - ใหพี่นองรูสิ่งที่ตัวเองเชื่อ   ทุกคนชัดเจนในความรอดและมีประสบการณในความรอด มีประสบการณดานความรู ความมั่นคงในพระคัมภีร และพระวิญญาณบริสุทธิ์อยางสมดุล

ดานการสอน    - เสริมสรางธรรมิกชนอยางมีระบบ และสอนใหแข็งแกรง เริ่มตนจากการเปนผูสนใจสูการเปนผูเชื่อ รับบัพติศมาเขาสูการมีชีวิตคริสเตียนและเขาสูการรับใชพระเจา เพื่อใหกลายเปนผูที่สอนคนอื่นตอไปได

ดานการนมัสการ   - ในการรับใช ทั้งหมดการนมัสการพระเจาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  ตอภายในคริสตจักรคือการเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  รักซึ่งกันและกัน  ตอภายนอกคริสตจักรคือการประกาศขาวประเสริฐชวยดวงวิญญาณใหรอด  ฉะนั้นการวางแผนการนมัสการ สัจธรรม โครงสรางของการนมัสการ เทคนิคและชีวิตของผูนมัสการก็จะคอยๆ เปลี่ยนแปลงดีขึ้น โดยหวังวาการนมัสการจะเปนการถวายเครื่องบูชาที่ยอดเยี่ยมเพื่อเทิดพระเกียรติแดพระเจา

ดานการเลี้ยงดู  -  ทุกคนไดรับการเลี้ยงดู ฉะนั้นทางคริสตจักรจึงใชแผนการเลี้ยงดูแบบคริสตจักรเซลลและเปดโอกาสใหบุคคลมากมายมีสวนรวมในการเลี้ยงดูสมาชิกของคริสตจักร

ดานการอธิษฐาน -  การอธิษฐานเปนสัญลักษณที่บงบอกความสัมพันธและสภาพฝายจิตวิญญาณของธรรมิกชนและยังบงบอกถึงกําลังของคริสตจักร ฉะนั้นเมื่อตองการใหคริสตจักรแข็งแกรงตองใหสมาชิกมีการอธิษฐานอยางทั่วถึงในทุกดานของคริสตจักร

ดานการประกาศขาวประเสริฐ   -     การประกาศขาวประเสริฐเปนเหตุผลสําคัญที่คริสตจักรตั้งอยู  ฉะนั้นคริสตจักรจะตองสอนใหสมาชิกมีความกระตือรือรน ตอพระมหาบัญชาดานการประกาศขาวประเสริฐทุก ๆ วัน คืนหนี้ขาวประเสริฐแกผูอื่น ตลอดชีวิตเดินไปประกาศไป ใหผูอื่นไดรับประโยชนจากขาวประเสริฐตั้งเปาหมายประกาศขาวประเสริฐแกประเทศเพื่อนบาน   เพื่อใหพระมหาบัญชาขาวประเสริฐแพรไปทั่วโลกนั้นสําเร็จ   เพื่อตอนรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต และรวมรับบําเหน็จจากพระองคดวยกัน

ดานการถวาย    -   การถวายเปนสิ่งที่สําแดงการขอบพระคุณ การรับใช การรักพระเจา และถวายเกียรติแดพระองคอยางเปนรูปธรรมของบุตรทั้งหลายของพระองค    ดวยวามีคํากลาววา  "ใจของทานอยูที่ไหนทรัพยสินเงินทองก็อยูที่นั่น ทรัพยสินเงินทองอยูที่ไหนใจของทานก็อยูที่นั่น"

มีพลังดานใด ?
ดานบุคลากร    -   คริสตจักรจะเขมแข็งจําเปนตองมีบุคลากร ยิ่งกวานั้นตองใชคนที่มีจิตใจยอมใหพระเจาใช ยิ่งมีคนที่ใชการไดมากเทาไหรคริสตจักรก็เขมแข็งมากขึ้นเทานั้น

ดานกําลังทรัพย           -   กําลังทรัพยเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน หากธรรมิกชนในใตฟานี้ทุกคนปฏิบัติสิบลดก็จะไมมีคริสตจักรไหนที่ขัดสน   การเลี้ยงดูตัวเองและการทําพันธกิจของคริสตจักรก็จะเขมแข็ง   ดวยวามีคํากลาววา "สมาชิกทําสิบลดคริสตจักรจะมั่งคั่ง นั่นเปนสิ่งที่แนนอน"

ดานฝายจิตวิญญาณ      -    ไมใชฤทธิ์ ไมใชแรง  แตพึ่งในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงจะสําเร็จฉะนั้นธรรมิกชนจะตองเต็มลนดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงสามารถเผชิญกับการดําเนินชีวิต  การรับใช  การทํามิชชั่นและการสงครามฝายจิตวิญญาณได

เปนฐานทัพแบบไหน  ?
เปนฐานทัพการทํามิชชั่นในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
เปนฐานทัพของเครือขายของคริสตจักรพระคุณเชียงราย
เปนฐานทัพขององคกรตาง ๆแก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:40 น.)